Utazási feltételek

Szeged város helyi, menetrend szerinti, közösségi közlekedési járművek igénybevételére

1.

Fontos tudnivalók

   Az Utazási Feltételek, valamint az idevonatkozó jogszabályok hatálya a Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén, a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízása alapján, a helyi, közforgalmú közösségi közlekedési szolgáltatást végző társaságokra (továbbiakban: Szolgáltató), valamint a szolgáltatást igénybe vevőkre (továbbiakban: Utas) terjed ki.

   Jelen Utazási Feltételek – az egyéb, magasabb rendű jogszabályok alapján, és az ott megfogalmazott feltételek mellett – szabályozzák a Szeged, helyi, menetrend szerinti, közösségi közlekedési szolgáltatás igénybevétele során, az Utas és a Szolgáltató kötelezettségeit és jogait.

   Jelen Utazási Feltételek az egységes, városi menetrendi kiadványban; a Szolgáltatók honlapján megjelenítve, hivatalos helyiségeiben, bérletpénztáraiban kifüggesztve; valamint a Szolgáltató által forgalomba állított valamennyi járművén – minimum járművenként (kocsinként) egy helyen – kihelyezve kerülnek meghirdetésre.

2.

A Személyszállítási Szerződés hatályba lépése, és hatálya

Felek a szolgáltatás nyújtására, illetve igénybe vételére, vonatkozó szándékuk kinyilvánításával (a jármű forgalomba állításával, illetve az arra kijelölt helyen, utazási szándékkal, az aktuális menetrend szerint közlekedő járműre történő felszállással), kijelentik, hogy a jelen Utazási Feltételekben – mely a személyszállítási szerződés elválaszthatatlan részét képezi – és az abban foglaltakat megismerték, és magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el. Egyben ezzel a ráutaló magatartással a felek között személyszállítási szerződés lép hatályba, amely alapján az Utas jogosult a Szolgáltató által felkínált személyszállítási szolgáltatást – az Utazási Feltételek betartásával – igénybe venni.

   A Szolgáltató – az adott járművön őt képviselő Járművezető útján, és annak azonnali döntésével – a fent jelzett szerződés teljesítésétől elállhat, ha a szerződést kötni szándékozó Utas jól érzékelhető módon megsérti az Utazási Feltételeket, különösen: veszélyezteti a közérdekű szolgáltatás (közlekedés) biztonságát; elzárkózik a díjszabásban megállapított viteldíj megfizetésétől, az utazásra jogosító jegy érvényesítésétől, az érvényes bérlet/ utazási~, vagy kedvezményre jogosító, valamint a személy azonosítására alkalmas igazolvány felmutatásától.

   Az Utas és a Szolgáltató között létrejött Személyszállítási Szerződés, a helyi menetrend szerint közlekedő járműre történő felszállástól, annak elhagyásáig hatályos.

3.

A tömegközlekedési járművek igénybevétele, utazási jogosultság

   Az utazási szolgáltatást előre meg kell fizetni. A járművekre egyszeri felhasználású előreváltott vonaljeggyel, kedvezményes vonaljeggyel (10 db-os gyűjtőjegy tömb), a járművezetőnél váltott vonaljeggyel, továbbá időalapú jeggyel (24 órás jegy, 72 órás jegy), érvényes bérlettel érvényes utazási igazolvánnyal, illetve az utazási jogosultság egyéb módon történő igazolásával lehet felszállni, utazni.

   Felszállásra az első ajtó van kijelölve, kivétel a csatolt villamoskocsik esetében. Felszálláskor a bérletet, érvényes utazási igazolványt a járművezető külön kérése nélkül fel kell mutatni, valamint bármilyen típusú vonaljegyet, időalapú jegyet – közvetlenül a felszállást követően – érvényesíteni kell, és az utazás befejezéséig meg kell őrizni. Leszállásra a hátsó ajtókat kell igénybe venni. A jármű végállomásra történő érkezésekor az utasoknak a járművet biztonsági okokból el kell hagyniuk.

 Babakocsival, kerekesszékkel, kerékpárral a járművekre / járművekről – szükség esetén a járművezető segítségét kérve – csak a piktogrammal jelzett ajtónál lehet fel~, és leszállni.

A 2-4. ajtónál történő felszállás~, valamint babakocsival az egyéb – piktogrammal el nem látott – ajtóknál fel~, és leszállás közben bekövetkezett balesetekért, a Szolgáltató felelőssége – külön vizsgálat nélkül – kizárásra kerül, baleseti kárigény ebben az esetben nem érvényesíthető.

   Az utasnak, leszállási szándékát a megállóhelyhez való közeledésekor – még olyan távolságban, és időben, hogy a jármű hirtelen fékezés~, valamint az utasok testi épségének, és az egyéb közlekedők veszélyeztetése nélkül, biztonságosan megállítható legyen – az erre szolgáló jelzőberendezés használatával jeleznie kell.

     Bármely típusú vonaljegy, időlapú jegy, érvényes~ bérlet, utazási igazolvány, vagy az utazási jogosultság megfelelő módon történő igazolása nélkül, továbbá a nem az első ajtónál felszálló Utas cselekedetével a járművön történő jegy vásárlásának lehetőségéről lemond, és – a felszállást esetlegesen közvetlenül követő ellenőrzés során – a szolgáltatást jogosulatlanul igénybe vevőnek minősül.

A helyi, menetrend szerint közlekedő járaton – a következő kivételekkel és feltételekkel – bárki utazhat:

 • a) Az utazásban fertőző beteg nem vehet részt.
 • b) 6 éven aluli gyermek, valamint magatehetetlen személy csak kísérővel utazhat
 • A kísérővel utazó gyermekek és a magatehetetlen személyek járműveken való elhelyezéséről (ülő vagy álló hely), valamint folyamatos felügyeletéről és a biztonságos utazásuk feltételeinek megfelelő magatartásukról a kísérő/kísérőknek kell gondoskodni. Gyermekkocsival szállított kisgyermek elhelyezése és felügyelete szintén minden esetben a kísérő feladata azzal a kiegészítéssel, hogy a gyermekkocsiban vagy ölben történő szállításáról is a kísérő dönt. Gyermekkocsiban a kisgyermek csak a kocsi rögzített állapotában és a gyermek bekötése esetén szállítható. A gyerekkocsit akkor is elmozdulás ellen rögzíteni kell, ha a gyermek nem abban utazik.
 • Fogyatékossággal élők és mozgásukban korlátozott utasok kerekesszékben ülve a kerekesszék számára kijelölt helyen rögzítve utazhatnak.
 • Az a) -b) pontokban említett, az utazást kizáró, illetve a kísérést szükségessé tevő okok fennállását a jármű személyzete nem vizsgálja. Ha az utas ezen okok valamelyikének fennállása esetén a járműre mégis felszáll (pl. az okot eltitkolva, a járművezetőt, illetve másokat megtévesztve), az abból következően elszenvedett, valamint a harmadik személynek vagy a Szolgáltatónak okozott károkat maga, illetve gondnoka, gyámja stb. viseli.

 

Az utazásból kizárható

 • az ittas, vagy bódult személy,
 • aki botrányosan viselkedik, vagy más hasonló okból utastársai terhére van,
 • aki az utazási feltételeket és az idevonatkozó rendeleteket nem tartja be.

4.

A balesetmentes utazás, és a járművek biztonságos közlekedése érdekében

TILOS:

 • az indulásra figyelmeztető hangjelzés megszólalása után a járműre fel~, illetve a járműről leszállni, az ajtók záródását bármilyen módon akadályozni,
 • a „vészjelzőt” indokolatlanul megnyomni,
 • a járművek ablakán kihajolni, azon tárgyakat ki~, illetve beadni, ki~, vagy bedobni,
 • a forgalmi sávok mellett kijelölt megállóhelyeken, a korláttal jelölt, vagy a megállóhely szegélye által meghatározott függőleges síkon túl – az általános közlekedési útvonalakba – hajolni, nyúlni; a megállóhelyekről a közeledő jármű elé lépni, hajolni, nyúlni, mind a közösségi, mind az „általános” közlekedés biztonságát bármilyen módon veszélyeztetni,
 • a járműveken, megállóhelyeken, hivatalos – szolgáltatói, vagy önkormányzati – engedély nélkül bármit árusítani, vagy hirdetményt elhelyezni,
 • a jegykezelő készüléket önkényesen kinyitni, indokolatlanul erős mechanikai hatásnak (ütés, rángatás) kitenni,
 • megállóhelyi információkban és menetrendi hirdetményekben kárt okozni,
 • a járművön, megállóhelyeken dohányozni (cigarettázni, szivarozni, pipázni),
 • rádiót, magnetofont, vagy hasonló készüléket mások által hallhatóan üzemeltetni,
 • a járművön étkezni, italt és hallucinogén szert fogyasztani,
 • tölcséres fagylalttal, jégkrémmel, görkorcsolyában a járműre felszállni,
 • szennyezett ruházattal, szennyezést okozó kézipoggyásszal utazni.

Ha az Utas magatartásával a menetrend szerinti közlekedést akadályozza és ebből a Szolgáltatónak kára származik, azt az Utasra áthárítja.

Aki az autóbuszban, trolibuszban, villamosban, az utasforgalmi létesítményekben – ideértve a megállóhely-jelző táblát és oszlopot, valamint a menetrendi hirdetményeket is –, vagy azok berendezési, felszerelési tárgyaiban kárt okoz, vagy azokat rendellenesen beszennyezi, köteles a takarítási, tisztítási, helyreállítási, illetve pótlási költségeket megtéríteni.

A közforgalom számára nyitva álló helyen, a megállóhelyen, az tömegközlekedési eszközök belterében, megállóhelyen található berendezések, továbbá az utasok életének, személyének, testi épségének és vagyontárgyaik védelme céljából a szolgáltató, jogosult elektronikus biztonságtechnikai rendszeren keresztül megfigyelést folytatni, a megfigyelés során kép- és hangfelvételt készíteni, valamint a készített kép- és hangfelvételt kezelni. A felvételeket kizárólag bíróságok- és más, jogszabályban feljogosított szervezetek ismerhetik meg.

5.

 A jegyek, bérletek és az utazási igazolványok váltása, érvényessége

A jegyeket és bérleteket értékesítő pénztárak (különösen a Járművezető) a jegy és bérlet értékesítésekor pénzváltásra, és nagycímletű pénzből visszaadásra nem köteles. A jegy / bérlet nélküli utas, egy esetleges ellenőrzésnél, ebben az esetben is jogalap nélkül hivatkozik a nagycímletű pénzeszközzel való vásárlási szándékára, és jogosulatlanul veszi igénybe a szolgáltatást (pótdíjfizetésre kötelezhető illetve az utazásból kizárható).

   A már megváltott bármely típusú vonaljegyek, időalapú jegyek cseréje és visszaváltása még megrongálódás esetén sem lehetséges.

   Járművezetői jegy – közvetlenül az első ajtónál történő felszállást követően – addig váltható, amíg a jármű az adott megállóhelyen tartózkodik.

Bármely-típusú Szeged, helyi közösségi közlekedésre jogosító vonaljegy, érvényes az adott vonal felszállási helyétől – villamos, trolibusz, vagy autóbuszvonal – végállomásáig egyszeri utazásra, útmegszakítás nélkül.

Kivéve:

 • Forgalmi okból történő akadály következtében, ugyanazon a vonalon, a kisegítő járműre való átszálláskor a vonaljegy – fóliacsík nélküli – másik végét is érvényesíteni kell. (A vonalszámot is tartalmazó, érvényesítő készülék által „felezett” jegy esetén, a jegy az adott vonalon közlekedő, kisegítő járaton, végállomásig történő utazásra is jogosít.)

 

Bármely típusú vonaljegyet, időalapú jegyet, az utazás megkezdésekor – közvetlenül a felszállást, valamint a megvásárlását követően – a jegykezelő készülékkel érvényesíteni kell, és az utazás során – a jármű elhagyásáig – meg kell őrizni.

 

A 2008. január 1. és 2013. december 31. között vásárolt menetjegyek (vonaljegy, járművezetői jegy és kedvezményes vonaljegy) 2014. december 31-e után már nem felhasználhatóak.

 1. december 31-ét követően vásárolt menetjegyek (bármely típusú vonaljegyek, időalapú jegyek), csak a tárgyévet követő év december 31-ig használhatók fel, illetve érvényesíthetők.

A fel nem használt kedvezményes vonaljegyek (10 db-os gyűjtőjegy tömb) a tárgyévet követő év december 31-ig az értékkülönbözet megfizetésével becserélhetők. (Azaz a fel nem használt kedvezményes vonaljegyet a vásárlás évét – a jegyen nyomdailag feltüntetett évszám – követő év december 31-ig az értékkülönbözet megfizetésével becserélhetők).

 

 

 

 

24 órás jegy érvényessége:

Az érvényesítés időpontjától (nap, óra, perctől), 24 órán keresztül, azaz a jegyen olvasható napot követő nap ugyanazon óra percet megelőző percig használható fel utazásra. Az időalapú jegyet az első utazás megkezdésekor, közvetlenül a felszállást követően az időpecsétes jegykezelő készülékkel érvényesíteni kell.

 

72 órás jegy érvényessége:

Az érvényesítés időpontjától (nap, óra, perctől), 72 órán keresztül, azaz a jegyen olvasható napot követő harmadik napon ugyanazon óra percet megelőző percig használható fel utazásra. Az időalapú jegyet az első utazás megkezdésekor, közvetlenül a felszállást követően az időpecsétes jegykezelő készülékkel érvényesíteni kell.

 

Egyheti bérletszelvény:

Az Utas által kívánt és a bérleten feltüntetett naptári nap (az érvényesség első napja) 0.00 órától, az azt követő hatodik nap 24.00 óráig érvényes.

 

Kétheti bérletszelvény:

Az Utas által kívánt és a bérleten feltüntetett naptári nap (az érvényesség első napja) 0.00 órától, az azt követő tizenharmadik nap 24.00 óráig érvényes.

 

Harminc napos bérletszelvény:

Az Utas által kívánt és a bérleten feltüntetett naptári nap (az érvényesség első napja) 0.00 órától a következő hónap ugyanazon naptári napját megelőző nap 24.00 óráig érvényes.

 

A havi, negyedéves, féléves, valamint éves bérletszelvények a naptári hónap, negyedév, félév, év első nap 0.00 órától, az adott időszakot követő hónap 5-én 24.00 óráig érvényesek.

 

Fénykép nélküli felmutatóra szóló általános havi bérlet a naptári hónap első nap 0.00 órától, az adott időszakot követő hónap 5-én 24.00 óráig érvényes.

 

 A szeptember havi Tanuló bérlet érvényességének kezdete: Augusztus 27.  0.00 óra 

 

   A városi általános bérletszelvények – valamint a heti, kétheti és harminc napos bérlet – használata igazolványhoz kötött. Fényképes, a Szolgáltató által kiadott általános bérletigazolvánnyal, vagy a személyazonosságot igazoló érvényes hatósági igazolvánnyal (személyi igazolvány, útlevél, plasztik kártya formátumú vezetői engedély) együtt jogosítanak utazásra. A bérletre, az általános bérletigazolvány számát, vagy az Utas által használni kívánt hatósági igazolvány számát fel kell írni, és csak a számhoz tartózó igazolvánnyal együtt használható.

   Az általános bérlet havi időtartamra kiadható arckép nélküli bérlet formájában is, “Felmutatója részére” megjelöléssel, melyek fényképes igazolvány nélkül biztosítanak utazási jogosultságot.

 

  A nyugdíjasok havi bérletszelvénye csak a Szolgáltató által kiadott, és a megjelölt ideig érvényesített nyugdíjas-bérletigazolvánnyal együtt jogosít utazásra.

   A Kisgyermekes havi bérletre jogosultak havi bérletszelvénye csak a Szolgáltató által kiadott, és a megjelölt ideig érvényesített kisgyermekes-bérletigazolvánnyal együtt jogosít utazásra.

   A tanulók havi bérletszelvénye csak érvényes diákigazolvánnyal, vagy a Korm. rendelet szerinti „Igazolással”, vagy a Szolgáltató által kiállított tanuló bérletigazolvánnyal együtt jogosít utazásra.

   A megváltott bérletszelvényre az első utazás megkezdése előtt a tulajdonos jogosultságát igazoló érvényes diákigazolványon rögzített azonosító számát, vagy igazolvány számát, a bérletszelvény erre szolgáló, megfelelő rovatába tintával, olvashatóan rá kell írni. Ennek, illetve az igazolvány hiánya esetén a bérletszelvény utazásra nem érvényes, – a tulajdon és a jogosultság igazolásáig – az utazási jogosultság ellenőrzése során, a bérletszelvény bevonásra kerül.

6.

Korlátlan számú díjmentes utazásra jogosult

– az a gyermek, aki – felnőtt kíséretében – általános iskolai tanulmányának megkezdéséig, bármely személyi azonosításra alkalmas igazolvány és az óvoda által kiállított igazolás felmutatásával,

– az a vak személy, aki a Magyar Vakok és Gyengén látók Országos Szövetségének érvényes arcképes igazolványával rendelkezik, vagy a vakok személyi járadékában részesül, az erről szóló igazolás alapján, valamint a jogosulttal együtt utazó egy fő kísérő.

– az a hallássérült személy, aki a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének érvényes arcképes igazolványával rendelkezik, valamint a jogosulttal együtt utazó egy fő kísérő.

– az aki, vagy aki után szülője, vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül, a Magyar Államkincstár területileg illetékes Regionális Igazgatósága által kiállított hatósági bizonyítvány alapján (a bizonyítványhoz szükséges + személyazonosító igazolvány is), valamint a jogosulttal együtt utazó egy fő kísérő.

– az aki, fogyatékossági támogatásban részesül, a Magyar Államkincstár területileg illetékes Regionális Igazgatósága által kiállított hatósági bizonyítvány alapján (a bizonyítványhoz szükséges + személyazonosító igazolvány is), valamint a jogosulttal együtt utazó egy fő kísérő.

– Az Országos Mentőszolgálat munkatársa, érvényes hologramos érvényesítő bélyeggel ellátott, sorszámozott arcképes szolgálati igazolványának és érvényes személyi igazolványának együttes felmutatásával díjmentes utazásra jogosult.

65 éven felüliek, akik:

 1. – Magyar állampolgárok
 2. – Európai Unió tagországainak állampolgárai
 3. – Nemzetközi szerződés hatálya alá tartozó külföldi állampolgár
 4. – Magyar Igazolvánnyal vagy Magyar Hozzátartozói Igazolvánnyal rendelkezők
 5. – Magyar jogszabályok alapján nyugellátásban részesülő külföldi állampolgárok
 6. – Menekültek

 

  A jogosultság igazolása: 

   A,B,C. – Személyi igazolvány, vagy bármely személyi azonosításra alkalmas okmány. 

 1. – “Magyar Igazolvány” illetve “Magyar Hozzátartozói Igazolvány”. 
 2. – Nyugdíjfolyósító szerv igazolása és bármely, a személyi azonosításra alkalmas okmány.
 3. – A feltételek meglétének igazolása és a személyi azonosításra alkalmas okmány.

 

– a hadirokkant és hadiözvegy a hadigondozási igazolvány és a személyi igazolvány felmutatásával, továbbá a hadirokkant kísérője (egy fő) ha a jogosult kísérőre szorul, és ezt a hadigondozási igazolványa tartalmazza.

– a legalább 75%-os mértékben rokkant hadirokkant családtagja, a jogosultság, és a személyazonosság igazolásával.

 

7.

Korlátlan számú utazásra érvényes, kedvezményes tanulóbérlet igénybevételére jogosult

– az oktatási intézmények nappali és esti tagozatos tanulója, hallgatója, ha érvényes diákigazolvánnyal, vagy a Korm. rendelet szerinti „Igazolással” rendelkezik. Az „Igazolás” csak arcképes személyazonosító igazolvánnyal együtt érvényes.

            – Szátv.(szomszédos államokban élő magyarok) törvény alapján jogosultak: Magyar Igazolvány vagy Magyar Hozzátartozói Igazolvány + az Igazolványba bejegyzett sorszámú nappali vagy esti tagozatos diákigazolvány tulajdonosa.   

 

 

 

Diákigazolványok érvényessége:

   A közoktatási intézmények tanulóinak diákigazolványát tanévenként érvényesítik. Amennyiben ez nem történik meg, a Diákigazolvány tulajdonosának kezdeményeznie kell.

   Az érvényesítés hatálya: Az igazolvány átvételétől tárgyévet követő év október 31. ill.- bérlettel történő utazás esetén – az október havi bérletjegy érvényességi idejének lejárta.

   A tankötelezettségi kor felső határát még el nem ért tanulók diákigazolványa a közoktatási intézmények külön évenkénti érvényesítése nélkül érvényes.

   A felsőoktatási intézmények hallgatóinak diákigazolványát félévenként érvényesítik.

A tanév első félévre történő érvényesítés hatálya: március 31. ill. – bérlettel történő utazás esetén – a március havi bérletjegy érvényességi idejének lejárta.

   A tanév II. félévre történő érvényesítés hatálya: október 31. ill. – bérlettel történő utazás esetén – az október havi bérletjegy érvényességi idejének lejárta.

8.

Korlátlan számú utazásra érvényes, kedvezményes nyugdíjas bérlet igénybevételére jogosultak

1.A 65. életévet be nem töltött személy:

 1. Saját jogú nyugellátásban, valamint azzal azonos elbírálás alá eső ellátásban részesül.
 2. Hozzátartozói nyugellátásban (özvegyi nyugdíj, árvaellátás, szülői nyugdíj, baleseti hozzátartozói nyugellátások, özvegyi járadék) részesül.
 3. december 31-ig 57. életévét betöltötte és 2011. december 31-én korhatár előtti öregségi nyugdíjban részesült.
 4. Rokkantsági ellátásban részesül, és 2011. december 31-én I., illetve II. csoportos rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 30%-os vagy kisebb mértékű (azaz 70%-ban vagy annál magasabb mértékben rokkant).
 5. Rokkantsági ellátásban részesül, amennyiben 2011. december 31-ig 57. életévét betöltötte és 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági nyugdíjra vagy rendszeres szociális járadékra volt jogosult.
 6. Rokkantsági járadékban, nemzeti gondozási díjban, nemzeti helytállási pótlékban részesül.
 7. Külföldről hazatelepült magyar állampolgár, aki külföldről részesül nyugellátásban.
 8. Nyugdíjsegélyben részesülő egyházi személy.
 9. Gyám és gyámolt személy, gondnok és gondnokolt személy.

 

2. Aktív korúak ellátására (rendszeresen folyósított szociális segélyben, vagy foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül) jogosult személy, ha munkaviszonyban nem áll, a Jegyző igazolása szerint.

 

3.  A rehabilitációs járadékos.

 

A kedvezményes nyugdíjas bérletigazolványhoz szükséges:

 • A 1. pontban felsoroltak esetében az „Ellátottak utazási utalványa”,
 • a 2. és 3. pontokban megjelölt személyek a lakóhelye szerint illetékes Jegyző igazolása alapján, annak bemutatása esetén a Szolgáltató kijelölt irodáiban, és bérletpénztáraiban lehetséges.

A bérletigazolványon feltüntetett érvényességi idő:

 • „Ellátottak utazási utalványa” esetében, annak érvényességi idejével megegyező,
 • a jegyzői igazolás esetében az abban szereplő határidő.

A bérletigazolvány kiváltásához az alábbiak szükségesek:

 • „Ellátottak utazási utalványa”, vagy a lakóhelye szerint illetékes jegyzői igazolás,
 • személyazonosító igazolvány,
 • igazolványkép, amely 6 hónapnál nem lehet régebbi.

9.

 Korlátlan számú utazásra érvényes, kedvezményes kisgyermekes bérlet igénybevételére jogosult

Az a bejelentett szegedi lakó -, vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy, aki hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy gyermekgondozást segítő ellátást (GYESE), vagy gyermeknevelési támogatást (GYET), illetve gyermek(e) ápolása jogán ápolási díjat vesz igénybe.

 

A kedvezményes kisgyermekes bérletigazolvány kiváltása:

 • A GYESE, vagy GYET, illetve ápolási díj folyósítását bizonyító, a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala által kiállított, egy hónapnál nem régebbi, eredeti hatósági bizonyítvány,
 • vagy három hónapnál nem régebbi megállapító határozat alapján, annak bemutatása esetén a Szolgáltató kijelölt irodáiban, és bérletpénztáraiban lehetséges.

 

A bérletigazolványon feltüntetett érvényességi idő:

 • A korábbi lejáratú hatósági bizonyítvány, vagy határozat szerinti lejárati hónap utolsó napja, de legfeljebb a bérletigazolvány kiállításától számított 6. hónap utolsó napjáig tart.

A bérletigazolvány kiváltásához az alábbiak szükségesek:

 • Magyar Államkincstár által kiállított hatósági bizonyítvány vagy határozat,
 • személyazonosító igazolvány,
 • lakcím kártya,
 • igazolványkép.

10.

Menetrend, Vis maior

A menetrendben meghirdetett adatok tájékoztató jellegűek. Eltérő menetidő (korábbi megállóhelyi érkezés / indulás) elsősorban a kora reggeli, a késő esti, valamint a kisebb forgalmú – pl. nyári, hétvégi, ünnepi- időszakokban előfordulhat.

   Kérjük a t. Utasoktól a fentiek figyelembevételét, a megállóhelyre történő érkezésük tervezésénél.

   Kimaradt, félbeszakadt, menetrendtől eltérően közlekedő helyi, közösségi közlekedési járat esetén a Szolgáltató köteles – a váratlanul felmerülő ok miatt bekövetkezett akadály esetén – akár kisegítő járattal, akár – a Társszolgáltató, és az Ellenőr Társaság értesítésével – a részben, vagy egészben párhuzamosan közlekedő helyi járat(ok)- ra történő felszállás biztosításával, – az adott műszaki, technikai, forgalmi körülmények között legrövidebb időn, de lehetőleg 30 percen belül – az érintett utasok továbbszállítását megoldani.

   A jármű baleset, tartós forgalmi akadály, műszaki meghibásodás, vagy bármely egyéb ok miatti rendkívüli megállásakor – a járművezető sérülésének esetét kivéve -, az utasok kizárólag a járművezető engedélyével hagyhatják el a járművet. Ezen kötelezettség megsértéséből eredő kárért, balesetért a Szolgáltató Társaság felelősséget nem vállal.

11.

Kézipoggyász – csomagszállítás

   A helyi, menetrend szerinti közösségi közlekedési eszközökön, minden Utas legfeljebb 2 darab 40x50x80 cm méretet meg nem haladó, tömegénél fogva egy személy által hordozható, a fel- és leszállást nem akadályozó kézipoggyászt, vagy 1db szánkót, vagy 1 pár sílécet, vagy 1 köteg facsemetét, vagy 1 gyermekkocsit díjmentesen szállíthat, megfelelő rögzítés mellett. Jégkorcsolya csak él védővel ellátva, csomagolt állapotban, táskában szállítható. A fentieknek nem megfelelő tárgy, poggyász után az utas pótdíj fizetésére kötelezhető.

Kerekesszék és egyéb mozgást segítő eszköz (továbbiakban: kerekesszék) a tömegére és mérethatárára tekintett nélkül a járműbe kézipoggyászként akkor vihető be, ha ott úgy elhelyezhető, hogy az utasok járművön belüli szükséges mozgását nem gátolja, elmozdulás ellen biztosítható. Elektromos moped nem minősül kerekesszéknek, a jármű utasterében nem szállítható.

 

Nem szállítható:

– olyan tárgy, amelynek szállítását jogszabály vagy hatósági rendelkezés tiltja.

– olyan tárgy, vagy csomag, amely az Utasok testi épségét, biztonságát veszélyezteti,- ill. az Utasok ruházatát, kézipoggyászát, vagy a jármű berendezési tárgyait megrongálhatja, bepiszkolhatja.

– robbanó, tűzveszélyes, gyúlékony, mérgező, maró vagy fertőző anyagok,

– töltött lőfegyver.

 

Élő kisállat és kutya szállítás:

– a tömegközlekedési járműre csak a szájkosárral és pórázzal ellátott kutya vihető fel. Az Utasnak rendelkeznie kell a kutya oltási bizonyítványával, és kérésre azt a Szolgáltató, illetve az ellenőrzést végző személyzetnek fel kell mutatni.

– a nem kézipoggyász módjára (nem ölben, táskában, dobozban stb.) szállított kutya szállításának díja azonos a járműre érvényes menetjegy árával. Vakvezető, valamint a hatósági feladatok ellátását segítő kutyák a járműveken díjmentesen szállíthatók korlátozás mentesen (szájkosár nélkül). A segítő kutya kiképzettségét (vizsgáját) a hámján elhelyezett logóval vagy a vizsgáról kiállított tanúsítvánnyal kell igazolni. A kutya általános havi bérlettel is szállítható, a havi bérlet ára azonos a városi általános havi bérlet árával. (Ebben az esetben az igazolványszám rovatba „KUTYA” megjegyzést kell olvashatóan feltüntetni – az első utazás előtt.)

– Kézipoggyász módjára (ölben, táskában, dobozban) szállított kutya szállítása díjtalan.

– Baromfi, énekesmadár, galamb, illetve egyéb apró állat díjmentesen szállítható olyan kosárban, ládában, táskában, csomagolásban, amely a kézipoggyász méretét nem haladja meg, valamint az utazóközönség ruházatát és a jármű berendezési tárgyait nem szennyezi be.

Egyéb élőállat a helyi tömegközlekedési járműveken nem szállítható, beteg állat a járműbe nem vihető be.

Kerékpár szállítás:

A méreténél fogva kézipoggyásznak minősülő kerékpár szállítására az utazási feltétel 11. pont első bekezdése vonatkozik.

Kézipoggyásznak nem minősülő kerékpárt szállítani kizárólag a Szolgáltató villamos üzemű járművein a menetrendben, vagy hirdetményben meghirdetett járatokon, az arra kijelölt helyen és időben, a járműveken kialakított rögzítő eszköz segítségével, rögzítve szabad. Olyan kerékpár nem szállítható, amely speciális kialakítású (cargo, tandem, motoros stb.), amelyen csomagok vannak rögzítve, vagy amely a kialakítása miatt nem rögzíthető. A kerekesszékkel és a gyerekkocsival utazók a kézipoggyásznak nem minősülő kerékpárral utazókkal szemben előnyt élveznek, ha azonos felszállási helyen szállnak fel. Amennyiben az előbb felsorolt utazók eltérő helyen szállnak fel, akkor közülük a korábbi megállóhelyen felszállókat köteles a Szolgáltató elszállítani. A járművezető megtilthatja a kézipoggyásznak nem minősülő kerékpárral való felszállást zsúfoltság, vagy az utasok akadályoztatása esetén. A kisméretű, legfeljebb 41 cm (16”, azaz hüvelyk, illetve inch, vagy coll) külső kerékátmérőjű kerékpár valamint a roller, továbbá méretkorlát nélkül az összecsukott kerékpár, kézipoggyászként díjtalanul szállítható valamennyi járművön, amennyiben az utasok ruházatát, a jármű berendezéseit nem rongálhatja meg, illetve nem szennyezheti be.

A kerékpár szállítás díját a Szolgáltatók Üzletszabályzatának melléklete tartalmazza. Egy járművön egyszerre maximálisan 2 db. kerékpár szállítható. Az utasokat kerékpár piktogram elhelyezésével egyértelműen tájékoztatni kell a kerékpárok szállíthatóságáról.

Amennyiben a kerékpárt szállító utas a járművön vagy a megállóhelyi peronon a Szolgáltatónak, vagy harmadik személynek kárt okoz, akkor az okozott kárért felelősséggel tartozik. Az utas kerékpárjában keletkező harmadik személy által okozott kárért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

12.

Ellenőrzés

A Járművezető, és a Jegyellenőr, a munkavégzésük során közfeladatot ellátó személynek minősülnek. (Btk. 459.§ 12. pont).

   Aki e személyeket jogszerű eljárásukban erőszakkal, vagy fenyegetéssel akadályozza, intézkedésre kényszeríti, vagy eljárása alatt, illetőleg emiatt bántalmazza, bűntettet követ el, egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (Btk. 310.§ 1. pont)

   A Díjszabásban meghatározott viteldíj megfizetését, a jegy / bérletigazolvány / bérletszelvény / utazási igazolvány érvényességét; illetve valamilyen kedvezményre való jogosultságot a Járművezető és az ellenőrzéssel megbízott Társaság Ellenőre jogosult ellenőrizni.

   Az Ellenőrök jogosultak a járműre felszálló; a járművön tartózkodó; valamint a járműről közvetlenül leszálló személyek utazási jogosultságának ellenőrzésére, akár a kijelölt megállóhelyen is – arra figyelemmel, hogy az első ajtón felszálló Utas jogosult a menetjegyét a jármű vezetőjénél is megvásárolni. A menetjegyet, az érvényes bérletet, az utazási igazolványt, az egyéb utazásra, kedvezményre jogosító dokumentumot ellenőrzés céljából az utazás megkezdése előtt – a járművezetői jegy kivételével – a megállóhelyen, a járműre történő felszálláskor; valamint – a járművezetői jegyet is – az utazás teljes tartama alatt, és a járműről történő leszállást közvetlenül követően a megállóhelyen az Ellenőr kérésére fel kell mutatni, illetve szükség esetén át kell adni.

Amennyiben az utazási igazolvány, vagy az utazási kedvezmény jogszerű igénybevételének megállapításához, illetve ha az ellenőrzési eljárás lefolytatásához szükséges, az Utas köteles személyazonosságát igazolni. (213/2012. (VII.30.) Korm. rendelet 13.§.(1) bek.)

 

   Az adott járművön utazó Utasok – az utazási jogosultság megállapítására, valamint szükség szerint, a pótdíj kivetésére irányuló – a járművön, továbbá a jármű megállóhelyen történő esetleges visszatartásával megvalósuló ellenőrzési eljárást tűrni kötelesek.

 

 Az érvénytelen jegy, bérletszelvény, bérlet~/utazási igazolvány – a tulajdon, és a jogosultság igazolásáig – az ellenőrzésre jogosult személy által bevonható!

 

Amennyiben az Utas érvényes bérlettel rendelkezik vagy kedvezményes utazásra jogosult, de a bérletet a jegy ellenőrzésénél felmutatni, illetve a kedvezményes utazási jogosultságot igazolni nem tudja, vagy kitöltetlen, illetve ceruzával kitöltött bérlettel utazik, úgy az ellenőrzést követő naptól számított 3 munkanapon belül – az ellenőrzéssel megbízott Társaság irodájában – történő bemutatás vagy igazolás esetén a Díjszabásban meghatározott kedvezményes utazási jogosultság igazolási, ”Bérletbemutatási” pótdíjat köteles fizetni.

 

Az az Utas, aki jegy nélkül, érvénytelen (kezeletlen/ többször, vagy későn kezelt/ jeggyel, bérlettel, utazási igazolvánnyal utazik, illetve valamilyen kedvezményt jogosulatlanul vesz igénybe, kutyát külön érvényes menetjegy, vagy bérlet nélkül szállít, továbbá aki csomagként, kézipoggyászként nem szállítható tárgyat visz be a járműbe, valamint ha az utas, vagy az általa szállított kézipoggyász, vagy az élő állat bepiszkítja a járművet, és/vagy a jelen „Utazási Feltételek”- et egyéb tekintetben nem tartja be,  pótdíj fizetésére kötelezett, és az utazásból kizárható.

 

 • Biztonsági tanácsok

  biztosagi-tanacsok
  Utazzon biztonságosan! Mozgáskorlátozott útitársaink utazásában sokszor jól jön a segítség. Adjuk...
  Tovább
 • Biztonsági tanácsok

  biztosagi-tanacsok
  Utazzon biztonságosan! Fejhallgató? Telefon?… – Mind akadályozza a környezet zajainak felismerését.
  Tovább
 • Biztonsági tanácsok

  biztosagi-tanacsok
  Utazzon biztonságosan!   A gyermekkocsiban szállított gyermek esetén ügyeljünk a babakocsi...
  Tovább
 • Biztonsági tanácsok

  biztosagi-tanacsok
  Utazzon biztonságosan! Idősebb útitársainkat segítsük a le- és felszállásnál! Adjuk át...
  Tovább

Menetrend

Kapcsolat

Parkolás

Repülőtér