Adatvédelmi Tájékoztató

 

 

 

 

 

Adatvédelmi Tájékoztatója

2018.

 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: Rendelet) értelmében a Szegedi Közlekedési Kft.  megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtson.

 

Az adatkezelő személye és az adatkezelés helye

 

Adatkezelő a Szegedi Közlekedési Kft. (székhely: 6720 Szeged, Zrínyi u. 4-8.; Cégjegyzékszám: 06 09 003072; képviseletében: Majó-Petri Zoltán ügyvezető; a továbbiakban: Adatkezelő vagy SZKT), illetve a jelen adatkezelési tájékoztatóban rögzített feladatok teljesítéséért illetékes munkavállalói, és adatfeldolgozói, az adatkezelés helye ezen munkavállalók és adatfeldolgozók munkavégzési helye.

 

Az Adatkezelő telefonszáma: 62/592-250

Adatkezelő e-elérhetősége: szkt@szkt.hu

 

Adatvédelmi tisztviselő: dr. Forró Zoltán

Elérhetőség: adatvedelem@szkt.hu

 

Adatfeldolgozók

 

Az SZKT a személyes adatok kezelése során a parkolás jogszerűségének ellenőrzését, valamint a parkolási esetek nyilvántartását támogató informatikai programcsomag üzemeltetésére; illetve a külföldön bejegyzett gépjárművek esetében fennálló parkolási pótdíjtartozások behajtásával járó feladatok ellátására az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 

név: MININFORM Számítástechnikai Szolgáltató Kft.

elérhetőségi adatok:   6722 Szeged

                                    Arany János u. 7.

 

név: Euro Parking Collection plc (EPC)

elérhetőségi adatok:   Unit 6, Shepperton House

                                    83-93 Shepperton Road

                                    London N1 3DF

                                    Egyesült Királyság

 

1.              Az Adatkezelés elvei
Személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára vonatkozó egy, vagy több tényező alapján azonosítható.

Az SZKT személyes adatokat akkor és annyiban kezelhet, amennyiben az alábbi jogalapok legalább egyike teljesül:

a)             az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

b)             az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

c)             az adatkezelés az SZKT jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges;

d)             az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;

e)             az adatkezelés közérdekű vagy az SZKT közhatalmi jogosítványa gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;

f)              az adatkezelés az SZKT vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az SZKT vagy harmadik fél rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek. Álnevesítéssel biztosítható a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – és ha az az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét.

 

2.              Az érintettek jogainak érvényesítése
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályokban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését, korlátozását az SZKT 1. pontban feltüntetett elérhetőségein.

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az SZKT rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, az érkezésétől számított egy hónapon belül írásban tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Alapesetben a kérelem során hozott intézkedéseket és a tájékoztatást díjmentesen kell biztosítani a kérelmező számára, azonban ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelőt terheli.

Az SZKT az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Az SZKT mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) vagy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél élhet.

3.              Az SZKT honlapjának használata során megvalósuló adatkezelések
A honlap üzemeltetője:

Üzemeltető:                   Evista Informatikai Kft.

Székhelye:                     6722 Szeged, Attila u. 11. I/1.

Cégjegyzékszáma:         06-09-008635

Elérhetősége:                info@e-vista.hu

AZ SZKT saját honlapjához bárki kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül hozzáférhet, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat.

Honlapunk az általánosan elterjedt gyakorlatnak megfelelően sütiket (cookie-kat) használ.

A sütikkel kapcsolatos bővebb tájékoztatás itt érhető el.

4.             Vásárlók adatainak kezelése
4.1     Közösségi közlekedés

Személyesen történő közösségi közlekedési jegy-és bérletértékesítés esetén az érintett alábbi személyes adatai kerülnek kezelésre: név, személyazonosító okmány száma.

Kedvezményes nyugdíjas bérlet kiváltása körében kezelt személyes adatok: név, személyazonosító okmány száma, igazolványkép.

Kedvezményes kisgyermekes bérlet kiváltása körében kezelt személyes adatok: név, személyazonosító okmány száma, lakcímkártya száma, igazolványkép.

Amennyiben a vásárló számla kiállítását kéri, akkor a fenti adatokon kívül a számlázási név és cím kerül kezelésre.

Jegy-és bérletautomatán vagy fedélzeti jegy-és bérletautomatán keresztül történő közösségi közlekedési jegy-és bérletértékesítés esetén az az érintettnek meg kell adni személyi igazolványa vagy járművezetői engedélye vagy útlevele vagy diákigazolványa számát (továbbiakban igazolványszám).

Ezen adatok megadásával érintett a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján hozzájárulását adja, hogy azokat az SZKT a vásárlással összefüggő célból, az értékesített termékkel kapcsolatos számviteli elszámolás érdekében kezelje.

Az adattárolásra papír alapon és elektronikusan kerül sor, melynek határideje a vásárlói adatbázisba kerülés esetén a számviteli szabályok szerinti 8 év.

 

4.2     Parkolás

 

A Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés alapján az SZKT működteti a közterületi fizetőparkoló rendszert Szeged város kijelölt területein. Ennek keretében

–                 jogosult ellenőrizni a várakozási díjak és pótdíjak megfizetését, továbbá érvényesíti a megfizetni elmulasztott várakozási díjat és pótdíjakat;

–                 elbírálja a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2016. (IX.27.) önkormányzati rendeletében meghatározott, a parkolási pótdíjakkal, illetve a parkolási szolgáltatással kapcsolatban benyújtott észrevételeket, panaszokat; 

–                 kiadja és nyilvántartja a hivatkozott önkormányzati rendelet szerint kiadható kedvezményes parkolóbérleteket, és adatszolgáltatás útján ellenőrzi a megvásárolt kedvezményes parkolóbérletek jogalapját;

–                 adatokat igényel az illetékes hatóságoktól, illetve szervektől a fentiekben hivatkozott várakozási díj-és pótdíj tartozások behajtása érdekében.

Az SZKT által végzett adatkezelés elsődleges célja, hogy megállapítsa a parkolási jogosultságot, illetve, hogy biztosítsa a fizető parkolóhelyek jogszerű használatát, továbbá a parkolási díj és/vagy pótdíj megfizetésének elmulasztása esetén érvényesítse annak jogkövetkezményeit.

Az adatkezelésre parkolási pótdíjas ügyek követeléskezelési eljárása során jogszabály, valamint a hivatkozott közszolgáltatási szerződés alapján; egyéb esetekben kizárólag az érintett előzetes és önkéntes, kifejezetten erre vonatkozó nyilatkozatában megtett hozzájárulása alapján kerül sor.

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulást az érintettek személyes panaszügyintézés során az erre vonatkozó külön tájékoztató mellett, a rendszeresített formanyomtatvány aláírásával és benyújtásával, míg a személyesen történő parkolóbérlet vásárlás esetén a kiállított számla aláírásával teszik meg.

A hozzájárulást elektronikus panaszügyintézés esetén a www.szepark.hu/ugyfelszolgalat/panaszbejelentes weboldalon, elektronikus parkolóbérlet vásárlás esetén a https://e-berlet.szkt.hu webes felületen a jelen Adatvédelmi Tájékoztató elfogadására vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával teszik meg.

A személyes ügyintézés során bemutatandó, illetve az elektronikus ügyintézés során beküldendő okmány- és iratmásolatok a feldolgozást követően haladéktalanul megsemmisítésre kerülnek.

Parkolójegy vásárlása esetén kezelt személyes adatok: az érintett gépjármű forgalmi rendszáma (a fizető parkolóhelyek jogszerű használatának ellenőrzése céljából).

Parkolóbérlet vásárlása esetén a kezelt személyes adatok: név, lakcím, személyazonosító-és gépjármű okmányok száma (parkolóbérlet értékesítése és ezáltal a fizető parkolóhelyek jogszerű használatának biztosítása céljából).

Kedvezményes ún. bölcsőde-óvoda-iskola parkolóbérlet vásárlása esetében a fentieken túl a bölcsőde-óvoda-iskola látogatási igazolásban rögzített személyes adatok kerülnek kezelésre.

Kedvezményes lakossági parkolóbérlet vásárlása esetében a fentieken túl a lakcímkártyán rögzített személyes adatok kerülnek kezelésre.

Parkolójegy, illetve parkolóbérlet vásárlása esetében az adatkezelés ideje: parkolóbérlet vagy parkolójegy érvényességi ideje, illetve jog-, valamint igényérvényesítés alapjául szolgáló személyes adatok esetében a Ptk. 6:22. § (1) bekezdés szerinti 5 éves elévülési idő.

Amennyiben a parklójegy, illetve parkolóbérlet vonatkozásában számla kiállítására kerül sor, a számlázás érdekében az SZKT a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésében foglalt jogi kötelezettség teljesítése végett az alábbi adatok kezeli: számlázási név és cím, adószám. Ezen adatok tárolására a számviteli jogszabályok rendelkezése alapján 8 évig kerül sor.

Amennyiben a kérelmező jogosulatlanul vett igénybe a fizető parkolóhelyek használatára vonatkozó kedvezményt vagy a kérelmező a rá kiszabott várakozási díj- és pótdíjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, amely miatt az SZKT bírósági úton érvényesíti követelését, úgy az adatkezelés határideje a kérelmezővel szemben fennálló követelés bírósági és/vagy egyéb hatósági úton történő érvényesítésének vége.

A parkolás jogszerűségének ellenőrzése, továbbá várakozási és pótdíjkövetelések érvényesítése céljából az adatok felvételére közvetlen elektronikus úton, a Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkársága által vezetett járműnyilvántartásból, illetve személyi adat- és lakcímnyilvántartásból kerül sor oly módon, hogy az Adatkezelő megadja a gépjármű rendszámát, illetve a várakozási- és pótdíjkiszabás időpontját és ezen adatok alapján a rendszer elektronikus adatigénylés keretében közvetlenül a nyilvántartásokból vesz fel valamennyi szükséges és a jelen Adatvédelmi tájékoztató alapján kezelhető adatot.

A várakozási és pótdíjkövetelések érvényesítése során fenti adatokon felül Adatkezelő az érintett gépjárműről video-, vagy fényképfelvételeket készít, mely során kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a felvételen természetes személy ne szerepeljen.

A parkolás jogszerűségének ellenőrzésére, továbbá a várakozási és pótdíjkövetelések érvényesítésével kapcsolatos adatkezelésre törvényi felhatalmazás alapján kerül sor, a közterületi parkolás jogi feltételeinek megteremtése érdekében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, valamint Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2016. (IX.27.) önkormányzati rendelete alapján.

Az adatkezelés ideje: parkolás jogszerűségének megállapítása esetén az ellenőrzés befejezése, díjfizetés elmulasztása esetén a kapcsolódó eljárás befejezése (Kktv. 9/D. § (7) bek. a) és b) pont); illetve a Ptk. 6:22. § (1) bekezdés szerinti 5 éves elévülési idő.

 

4.3     Szolgáltatással kapcsolatos reklamációkezeléssel összefüggő adatkezelés:

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) alapján az érintettek jogosultak szóban, vagy írásban (ideértve az e-mail útján történő bejelentéseket is, melyeket a kapcsolat@szkt.hu e-mail címre tehet meg) panaszt benyújtani, továbbá a megvásárolt termékkel kapcsolatos kérdéseikkel, észrevételeikkel, az SZKT Közkapcsolati Irodájához fordulni.

 

Az SZKT Közkapcsolati Irodájának

postai címe :        6720 Szeged, Deák Ferenc u. 31.

email címe           kapcsolat@szkt.hu 

telefonszáma:        62/485-495, 62/540-060, 62/487-421

zöld szám: 06/80-820-500

Panasz benyújtása esetén a panaszos Fgytv.-ben meghatározott személyes adatainak kezelésére jogszabályi kötelezettség (Fgytv. 17. §) teljesítése érdekében kerül sor.

A panaszról felvett jegyzőkönyv az alábbi személyes adatokat tartalmazza:

–                 az érintett neve;

–                 az érintett lakcíme, székhelye, illetve amennyiben szükséges, levelezési címe vagy egyéb, általa megadott elérhetősége;

–                 a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja;

–                 az érintett panaszának részletes leírása, a panasszal érintett kifogások elkülönítetten történő rögzítésével, annak érdekében, hogy az ügyfél panaszában foglalt valamennyi kifogás teljes körűen kivizsgálásra kerüljön;

–                 a panasszal érintett szolgáltatás megnevezése

–                 az érintett által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke;

–                 a jegyzőkönyvet felvevő személy és az érintett aláírása (utóbbi formai elem személyesen közölt szóbeli panasz esetén elvárt);

–                 a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje.

Amennyiben az érintett panaszát írásban nyújtja be, akkor az SZKT adatkezelőnek minősül a fentieken túl beadványában esetlegesen megadott egyéb személyes adatai vonatkozásában is.

Az adatkezelés célja a panaszok rögzítése, kivizsgálása, elbírálása. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, illetve jogszabályi kötelezettség teljesítése.

Amennyiben az érintett a panaszára érkezett válasszal szemben további kifogással nem él, adatait az álalános igényérvényesítésre nyitva álló ideig (5 év) kezeli az SZKT, további igényérvényesítés esetén annak jogerős lezárultáig. Az SZKT a panaszról felvett jegyzőkönyv és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésre bemutatni.

Kérdés, észrevétel esetén az érintett megkeresésében önkéntesen megadott személyes adatainak kezelésére kerül sor, az adatkezelés jogalapja az érintett GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulása. Fenti adatokat a feltett kérdések megválaszolását követően az SZKT törli a rendszeréből.

 

5.             Autómentés-, és elszállítás

Az SZKT a kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó szabályokról 55/2009. (X.16.) IRM rendelet alapján, azaz jogszabályi kötelezettség teljesítése végett az elszállítással érintett jármű jogosult általi átvétele érdekében gépjármű átvételi nyilatkozat kiállítása végett intézkedik.

 

Az átvételi nyilatkozatban a jogosult alábbi személyes adatai kerülnek kezelésre: név, születési idő, anyja neve, forgalmi rendszám, gépjármű típusa, lakcím, személyi igazolvány vagy útlevél száma.

Az adatok kezelésének időtartama: elszállítás esetén a gépjármű átvételéig, illetve a Ptk. 6:22. § (1) bekezdés szerinti 5 éves elévülési ideig tart.

 

Az elszállított gépjármű forgalmi rendszáma, típusa, az elszállítás ideje és helye, Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részére  a https://www.szegedvaros.hu/gjelszallitas webes felületen való tájékoztatás végett kerül továbbításra, egyéb esetekben a fenti adatokhoz kizárólag a rendőrség és a közterület felügyelet fér hozzá, a rájuk irányadó jogszabályokban meghatározott kötelezettségük teljesítése végett.

 

6.              Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdések
A jelen tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben a Rendelet, a vonatkozó egyéb jogszabályokban és az SZKT Adatvédelmi Szabályzatában foglalt rendelkezések irányadók.

 

Szeged, 2018. 05. 31.

 • Biztonsági tanácsok

  biztosagi-tanacsok
  Utazzon biztonságosan! Mozgáskorlátozott útitársaink utazásában sokszor jól jön a segítség. Adjuk...
  Tovább
 • Biztonsági tanácsok

  biztosagi-tanacsok
  Utazzon biztonságosan! Fejhallgató? Telefon?… – Mind akadályozza a környezet zajainak felismerését.
  Tovább
 • Biztonsági tanácsok

  biztosagi-tanacsok
  Utazzon biztonságosan!   A gyermekkocsiban szállított gyermek esetén ügyeljünk a babakocsi...
  Tovább
 • Biztonsági tanácsok

  biztosagi-tanacsok
  Utazzon biztonságosan! Idősebb útitársainkat segítsük a le- és felszállásnál! Adjuk át...
  Tovább

Menetrend

Kapcsolat

Parkolás

Repülőtér